Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Mam pomysł na biznes

Opis projektu

Projekt pt. „Mam pomysł na biznes!” o nr RPLU.09.03.00-06-0036/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Firma Rokoszewski Marcin Marsoft w partnerstwie z Sekwencja Sp. z o.o. realizuje projekt „Mam pomysł na biznes!”, umożliwiający założenie własnej firmy osobom niepracującym, szukającym bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz wsparcia merytorycznego w celu realizacji własnego pomysłu biznesowego.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby pracujące.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie:

  • szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej (zapewniamy catering, materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu)
  • przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 26 000,00 zł dla 80 uczestników projektu,
  • przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1 500 zł miesięcznie dla 80 uczestników projektu (przez okres 12 miesięcy dla 75 osób /przez okres 6 miesięcy dla 5 osób),
  • przyznanie niefinansowego wsparcia pomostowego w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności dla 80 uczestników projektu

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w 3 edycjach:

I edycja: wrzesień 2019 roku (20 osób)

II edycja: październik – grudzień 2019 roku (20 osób)

III edycja: styczeń – kwiecień 2020 roku (50 osób)

Dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej po akceptacji przez Instytucję Zarządzającą minimum 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

Aktualności projektowe

Pytania i odpowiedzi

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu to 4 319 344 PLN, w tym wartość dofinansowania ze środków europejskich 3 671 443, 07 PLN.

Okres realizacji projektu

01.07.2019 r. – 31.03.2021 r.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 90 osób – (50 kobiet i 40 mężczyzn), poprzez zdobycie niezbędnych kompetencji i wiedzy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Dla kogo

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • powyżej 30 roku życia
 • zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego,
 • bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne zawodowo,
 • zamierzające założyć działalność gospodarczą

W szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • w wieku 50+,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym)

Ponadto w projekcie mogą uczestniczyć osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby pracujące.

Masz pytania dotyczące projektu?

Skorzystaj z formularza kontaktowego