Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Lubelska Strefa Przedsiębiorczości

Opis projektu

Projekt: „Lubelska strefa przedsiębiorczości” (nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0043/21) realizowany przez

NETRIX GROUP Sp. z o.o. w partnerstwie z Marcin Rokoszewski MARSOFT

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu:
NETRIX GROUP Sp. z o.o.
ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin (czynne w godz. 09:00 – 15:00)
Tel. 533 314 963, 733 980 012
WWW: netrix.com.pl

Partner projektu:
Marcin Rokoszewski MARSOFT
ul. Turystyczna 36
20-207 Lublin
Tel. 733 980 012

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Przewidziane są 2 edycje rekrutacji:

 • Pierwsza edycja rekrutacji planowana na październik 2021 r., w której zostanie zrekrutowanych 20 uczestników;
 • Druga edycja rekrutacji planowana na luty/marzec 2022 r., w której zostanie zrekrutowanych 30 uczestników.

Wszystkich Państwa zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, serdecznie zapraszamy na stronę projektu: LUBELSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Na stronie znajdą Państwo informacje na temat terminów naborów formularzy rekrutacyjnych oraz zatwierdzone wzory dokumentów rekrutacyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami na temat rekrutacji.

Dodatkowe punkty premiujące będą przyznawane za spełnienie kryteriów:

 • osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19 – 10 pkt;
 • za utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Uczestnika/-czki wsparcia finansowego – 10 pkt;
 •  kobiety – 6 pkt;
 •  osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt;
 •  osoby długotrwale bezrobotne – 4 pkt;
 •  osoby w wieku powyżej 50 lat – 3 pkt;
 •  osoby o niskich kwalifikacjach – 2 pkt.

Pytania i odpowiedzi

Całkowita wartość projektu

3 043 245,00 zł, w tym wartość dofinansowania: 2 891 082,74 zł.

Okres realizacji projektu

01.09.2021 r. – 31.07.2023 r.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz zwiększona aktywność zawodowa wśród 50 osób fizycznych (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, osób które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udział w kompleksowym wsparciu w ramach projektu, tj. wsparciu szkoleniowym (indywidualnym i grupowym), wsparciu w postaci przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyznaniu wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej, prowadzącym do zarejestrowania i prowadzenia nowych działalności gospodarczych przez minimalny okres 12 miesięcy przez 45 osób do 31.07.2023 r.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)

Kogo zapraszamy do udziału

a) Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej);
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach) oraz w pkt c, d i e;
c) Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
d) Reemigranci;
e) Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
f) Osoby ubogie pracujące;
g) Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – g) nie mogą stanowić więcej niż 40% uczestników projektu a łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10% uczestników (5 osób).

Przewidziane formy wsparcia

1. Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. Szkolenia grupowe w wymiarze do 40 godzin dydaktycznych, szkolenia realizowane w grupach 10-osobowych. Wymagana min. 80% frekwencja;
 2. Szkolenia indywidualne w wymiarze do 6 godzin zegarowych na osobę, 3 spotkania po 2 godziny. Wymagana 100% frekwencja.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych kompetencji.

2. Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 45 uczestników w kwocie do 23 050,00 zł;

3. Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez okres od 6 do 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania w kwocie do 2 800,00 zł/miesiąc.

Masz pytania dotyczące projektu?

Zadzwoń lub napisz do nas