Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Opis projektu

Projekt “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Operator – Lider projektu:
Marcin Rokoszewski MARSOFT
ul. Turystyczna 36
20-207 Lublin
Tel. 733 099 555
E-mail: kompetencje.moto@marsoft.eu

 

Partner projektu:
Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
ul. Tomasza Zana 38/408A
20-601 Lublin
Tel. 660 199 445
E-mail: biuro@pracodawcy.lublin.pl

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, do końca trwania projektu.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:

 1. Rekrutacja i monitoring
 2. Działania wspierające realizację usług rozwojowych
 3. Usługi rozwojowe – szkolenia o tematyce zgodnej z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność nr 3/2020 oraz nr 1/2020 (od 10.11.2022 r.)

Zgodnie z rekomendacjami nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:

 • Efektywna komunikacja w grupie
 • Skuteczne działanie w pracy
 • Autoprezentacja
 • Regulacje prawne w zakresie elektromobilności
 • Zarządzanie flotą pojazdów współdzielonych
 • Budowa i specyfika pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • Budowa i specyfika magazynów energii
 • Systemy ładowania aut wodorem
 • Systemy Smart
 • Zagadnienia dot. wykorzystania atutów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego we wdrażaniu rozwiązań biznesowych, związanych z wdrożeniami eMobility na rzecz jednostek samorządowych (JST)
 • Zarządzanie pracownikiem na hali produkcyjnej
 • Motywacja w organizacji LEAN
 • Narzędzia doskonalenia produkcji – LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA
 • Adaptacja nowych pracowników w firmie motoryzacyjnej
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – awans na szefa (Moduł 1)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Podstawy Przywództwa (Moduł 2)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Budowanie i Rozwijanie Zespołu (Moduł 3)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Komunikacja + Rozwiązywanie Konfliktów (Moduł 4)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Zarządzanie zmianą (Moduł 5)
 • Outsourcing w organizacji moduł 1
 • Outsourcing w organizacji moduł 2
 • BHP – zarządzanie bezpieczeństwem a stali podwykonawcy w zakładach przemysłowych
 • Programowanie i diagnostyka sterowników PLC – Diagnostyka PLC
 • Uprawnienia do obsługi i konserwacji UDT – Uprawnienia do obsługi i naprawy urządzeń pod dozorem
 • Programowanie i obsługa sterowników zgrzewania (ARO Adaptive)
 • Systemy nadzoru produkcji, komunikacja, programowanie i diagnoza (Profisafe + diagnostics)
 • S7 Graph
 • Inverters – SEW, Sinamic, Danfos – Przetworniki częstotliwości – instalowanie w różnych urządzeniach i różnych producentów
 • Diagnostyka wibracji elementów urządzeń – Technika drgań
 • Prawo jazdy kat. C+E (>3,5t)
 • Obsługa urządzenia (interface) do diagnostyki OBD (np. PSA TIS)
 • Big Data – Analiza dużych ilości danych
 • Operator wózka widłowego – UDT certyfikacja (wymagana prawnie)
 • Operator suwnicy
 • Zarządzanie serwisem blacharsko-lakierniczym
 • System zarządzania produkcją MES
 • Przygotowanie procesów produkcji z zastosowaniem systemów CAD
 • Obsługa systemów i programów do zarządzania narzędziami
 • Pojazdy elektryczne i hybrydowe – technologia, eksploatacja i infrastruktura
 • Diagnosta samochodowy

Od 10.11.2022 r. w ramach projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” kwalifikowane są też usługi z Rekomendacji nr 1/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność:

 1. Mentor w branży motoryzacyjnej
 2. Instruktor praktycznej nauki zawodu
 3. Utrzymanie ruchu (specjalista utrzymania ruchu)
 4. Operator CNC
 5. Lakiernictwo
 6. Operator linii montażowej/produkcyjnej
 7. Specjalista ds. planowania gospodarki materiałowej
 8. Technologia produkcji/oprzyrządowania
 9. Obsługa projektów B+R
 10. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 11. Projektowanie i rozwój produktu
 12. Szlifierz narzędziowy
 13. Utrzymanie ruchu – moduł 1. Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7
 14. Utrzymanie ruchu – moduł 2. Budowa i obsługa elementów i układów hydrauliki siłowej
 15. Utrzymanie ruchu – moduł 3. Programowanie robotów przemysłowych – poziom podstawowy
 16. Utrzymanie ruchu – moduł 4. Wprowadzenie do automatyki przemysłowej i sterowania
 17. Utrzymanie ruchu – moduł 5. Integracja robota przemysłowego ze sterownikiem PLC
 18. Utrzymanie ruchu – moduł 6. Sensoryka w aplikacjach przemysłowych
 19. Utrzymanie ruchu – moduł 7. Podstawy techniki napędowej
 20. Utrzymanie ruchu – moduł 8. Podstawy pneumatyki przemysłowej
 21. Utrzymanie ruchu – moduł 9. Elektropneumatyka przemysłowa
 22. Kurs spawanie metodą TIG 141 blach i rur spoinami pachwinowymi
 23. Kurs spawanie metodą MIG 131 blach i rur spoinami pachwinowymi 
 24. Kurs spawania metodą MMA 111 blach i rur spoinami pachwinowymi
 25. Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT
 26. Szkolenie z zakresu sieci przemysłowych Profinet, Profibus
 27. Programowanie robotów przemysłowych – poziom zaawansowany
 28. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP do 1 kV
 29. Budowa, naprawa, eksploatacja pojazdów hybrydowych
 30. Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
 31. Blacharz samochodowy
 32. Lakiernik samochodowy
 33. Obsługa urządzeń diagnostycznych do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych i ciężarowych
 34. Elektromobilność: wykonywanie raportów, budowa i obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 35. Lean & Six Sigma – yellow belt Standard ISO18404/ISO13053
 36. Lean & Six Sigma – green belt – Standard ISO18404/ISO13053
 37. Projektowanie procesów wytwórczych – Programista CAM

Ekpert ds. Cyberbezpieczeństwa


Etapy realizacji wsparcia:

 1. Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora)
 2. Założenie konta przedsiębiorcy w systemie elektronicznym Operatora
 3. Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
 4. Wybór usług rozwojowych w BUR
 5. Rozliczenie wsparcia

Najnowsze aktualności projektowe

Pytania i odpowiedzi

Czas trwania projektu

01.10.2021 – 31.10.2023

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. kompetencji przez min. 388 osób spośród objętych wsparciem 425 pracowników ze średnio  240 przedsiębiorstw działających w sektorze motoryzacyjnym w terminie 01.10.2021 – 31.10.2023 r.
Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania istniejących luk kompetencyjnych pracowników sektora motoryzacyjnego, zwalczania negatywnych gospodarczych następstw pandemii COVID-19 poprzez zwiększenie kompetencji pracowników i poprawę zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do nowych warunków funkcjonowania. Wpłynie również na ograniczenie barier równościowych pomiędzy kobietami a mężczyznami oraz wzmocni konkurencyjności osób z niepełnosprawnościami.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 425 pracowników (w tym min. 96 kobiet, 14 osób z niepełnosprawnościami) z średnio 240 przedsiębiorstw z całej Polski prowadzących działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym (posiadających kod PKD przeważającej działalności z sektora motoryzacji):

 • 29– Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
 • 45– Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz ebusów i samochodów elektrycznych

W przypadku sektorów przemysłowych (związanych z reindustrializacją) Uczestnikami Projektu mogą być pracownicy dużych przedsiębiorstw, jednak nie mogą oni stanowić więcej niż 25% wskaźnika produktu dla danego sektora wskazanego w Regulaminie konkursu.

Wsparcie w ramach projektu

Projekt oferuje przedsiębiorcom wsparcie w postaci dofinansowania usług rozwojowych realizowanych głównie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dostępnych na stronie Usług Rozwojowych, przy zastosowaniu podejścia popytowego.

Projekt będzie dotyczył szkoleń lub doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym z obszarów tematycznych rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym.

Przedsiębiorcom udzielane będzie wsparcie w postaci refundacji części kosztów usług rozwojowych. Przedsiębiorcy będą ponosić częściową odpłatnością w wysokości min. 20% kosztów usługi rozwojowej.

Całkowita wartość projektu

4 121 130,80 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków UE

3 449 630,80 PLN

Jak przebiega rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest cyklicznie średnio co trzy miesiące przez okres trwania całego projektu ogłoszonych w minimum 6 naborach. Czas aplikowania w każdym ogłoszonym naborze to 5 dni.

Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru we wcześniejszym terminie po wyczerpaniu alokacji w wysokości 150 % przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

Pliki do pobrania

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH [PDF 203 KB]

Dotyczy projektu „DOBRY KURS - rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” nr projektu: POWR.02.21.00-00-R125/21

Dokumenty:

Masz pytania dotyczące projektu?

Zadzwoń lub napisz do nas