Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Informacja o wydłużeniu czasu trwania projektu – “DOBRY KURS”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż projekt DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, zostaje wydłużony do 31.10.2023.