Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Aktywność szansą na WŁĄCZENIE!

Opis projektu

Projekt „Aktywność szansą na WŁĄCZENIE!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Równowaga społeczna, Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Cel główny projektu:

Podniesiona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do zatrudnienia u 36 osób (min. 24 kobiety i 12 mężczyzn) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie zamieszkałych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubuskiego (powiaty nowosolski, zielonogórski, żagański), wyłącznie na terenach wiejskich, poprzez objęcie uczestników projektu kompleksowym i indywidualnym wsparciem obejmującym działania z zakresu edukacji, zatrudnienia oraz integracji społecznej prowadzące do postępu w aktywizacji społecznej na poziomie min. 34% uczestników projektu oraz uzyskania zatrudnienia przez min. 25% uczestników projektu (min. 12% osób z niepełnosprawnościami) w okresie od 01.05.2023 r.do 30.09.2023 r.

Okres realizacji projektu: 05.2023 – 09.2023

Grupa docelowa:
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Diagnoza potrzeb (6h/osobę) – diagnoza problemów społecznych i zawodowych, ocena potrzeb szkoleniowych, opis kierunku rozwoju zawodowego oraz diagnoza zasobów.
 • Warsztaty umiejętności społecznych (24h/grupę) – sprawna i skuteczna komunikacja w relacjach społecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości i motywacji do działania, trening asertywności.
 • Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, pedagogiczne -8h/osoba) – pomoc w rozwiązaniu problemów natury emocjonalnej i psychicznej, nadmiernego obciążenia stresem z powodu trudnej sytuacji życiowej, porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego, pomoc w sporządzaniu pism urzędowych, porady w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i właściwej komunikacji.
 • Poradnictwo zawodowe (24h/grupę) – sposoby przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, komunikacja i autoprezentacja podczas rozmowy o pracę, prawa oraz obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Poradnictwo specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami (8h/osobę) – informacje pomocne w rozwiązywaniu problemów specyficznych dla tej grupy (np. zaburzona samoocena, bądź wycofanie), wsparcie w zakresie przygotowania do udziału w warsztatach terapii zajęciowej.
 • Szkolenie zawodowe (80h/grupę) – szkolenie będzie zgodne z potrzebami i potencjałem uczestników oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami na lokalnym rynku pracy. Szkolenia będą prowadziły do nabycia kwalifikacji lub kompetencji oraz możliwości uzyskania przez uczestników odpowiedniego dokumentu, np. certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje i/lub kwalifikacje.
 • Pośrednictwo pracy (4h/osobę) – udzielenie pomocy uczestnikom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, motywowanie do samodzielnego poszukiwania pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników z pracodawcami.
 • Trzymiesięczny staż zawodowy – do udziału w stażu zostaną skierowani uczestnicy projektu, u których zostanie zidentyfikowana potrzeba w tym zakresie.

Planowane efekty projektu (wskaźniki produktu i rezultat do osiągnięcia):

 • Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez 11 osób.
 • Osiągnięcie pozytywnych efektów społecznych i zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie odpowiednio 34% i 12%.
 • Osiągnięcie pozytywnych efektów społecznych i zatrudnienia dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie odpowiednio 34% i 25%.
 • Uczestnicy projektu(w tym 60% kobiet) zwiększą swoje umiejętności społeczne i kwalifikacje lub kompetencje.

Wartość projektu:

 • Całkowita wartość projektu: 555 059,18 PLN
 • w tym wkład Funduszy Europejskich: 471 800,30 PLN

Lider projektu:
Marcin Rokoszewski MARSOFT
ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin

Partner projektu:
Centrum Doradczo Szkoleniowe Stanisław Podlaski
ul. Bolesława Prusa 11/4, 67-300 Szprotawa

Zgłoszenia

Rekrutacja odbywa się na zasadach powszechności, bezstronności, jawności i równości szans na terenie województwa lubuskiego w powiatach nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim. Nabór ciągły w terminie 05.2023-09.2023.

Kontakt

Masz pytania dotyczące projektu?

Zadzwoń lub napisz do nas