Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

BIZNES LUBELSKIE

Opis projektu

Projekt „Biznes Lubelskie”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0060/21, jest realizowany przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w partnerstwie z Marcin Rokoszewski MARSOFT na podstawie umowy zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Lider projektu:
Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin
Tel. 507 153 440, 81 525 28 43
E-mail: bizneslubelskie@los.lublin.pl
WWW: los.lublin.pl/projekty/biznes-lubelskie

Partner projektu:
Marcin Rokoszewski MARSOFT
ul. Turystyczna 36
20-207 Lublin
Tel. 733 980 012
E-mail: bizneslubelskie@marsoft.eu

Najnowsze aktualności projektowe

Pytania i odpowiedzi

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz zwiększona aktywność zawodowa wśród 90 osób fizycznych (54 kobiet, 36 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego w tym powiatu Puławskiego, osób które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udział w kompleksowym wsparciu w ramach projektu, tj. wsparciu szkoleniowym (indywidualnym i grupowym), wsparciu w postaci przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyznaniu wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej, prowadzącym do zarejestrowania i prowadzenia nowych działalności gospodarczych przez minimalny okres 12 miesięcy przez 76 osób do 31.08.2023 r.

Planowane rezultaty

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej – 100

Wartość projektu

4 878 569,67 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 365 036,02 PLN

Wsparcie w ramach projektu – CO OTRZYMAJĄ UCZESTNICY

Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 90 uczestników/czek projektu umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej:

 • szkolenia grupowe w wymiarze maksymalnie 80 godzin dydaktycznych na grupę 10-osobową (1 godzina dydaktyczna = 45 minut). Planowane jest utworzenie 9 grup. Szkolenia grupowe mają na celu przygotowanie merytoryczne uczestników/czek do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wymagana jest minimum 80% frekwencja na szkoleniu grupowym zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • szkolenia indywidualne w wymiarze maksymalnie 6 godzin/min. 4 godziny dydaktyczne na osobę: 3 spotkania po 2 godziny dydaktyczne lub 2 spotkania po 2 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut). Szkolenia indywidualne mają na celu wsparcie merytoryczne uczestników/czek projektu w procesie tworzenia biznesplanów. Wymagana jest 100% frekwencja na szkoleniu indywidualnym.

Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej dla 76 uczestników/czek projektu.

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane jako bezzwrotne w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 PLN. Warunkiem otrzymania jest ukończenie wsparcia szkoleniowego, pozytywna ocena biznesplanu, zarejestrowanie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego, podpisanie umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenie stosownego zabezpieczenia do ww. umowy. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia są zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Fakultatywne wsparcie pomostowe finansowe udzielane dla 76 uczestników/czek projektu.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego.  Wsparcie udzielane w postaci miesięcznych transz na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Są to kwoty netto w wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane na podstawie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie pomostowego wsparcia finansowego. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia są zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Maksymalna wartość wsparcia pomostowego przewidziana wnioskiem o dofinansowanie wynosi 2 800,00 PLN miesięcznie (jeśli kandydat zadeklaruje zatrudnienie pracownika) lub 2 600,00 PLN (jeśli kandydat NIE zadeklaruje zatrudnienia pracownika). Łączna maksymalna wartość wsparcia pomostowego przewidziana wnioskiem o dofinansowanie wynosi 33 600,00 PLN na jednego uczestnika projektu.

Grupa docelowa – DO KOGO PROJEKT JEST SKIEROWANY

Uczestnikami projektu będzie 90 osób, które spełniają kryteria grupy docelowej zawarte w Regulaminie konkursu, tj.: są to osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego w tym 15 osób z powiatu puławskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), które spełniają następujące kryteria (osoba musi należeć do przynajmniej jednej grupy wymienionej poniżej w pkt a-g):

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
bb) kobiety,
cc) osoby z niepełnosprawnościami,
dd) osoby długotrwale bezrobotne,
ee) osoby o niskich kwalifikacjach,
Osoby z ww. grup od lit. aa) do lit. ee) będą stanowiły co najmniej 60% wszystkich uczestników.
b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach) oraz w pkt c), pkt d) i pkt e).
c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
d) reemigranci,
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny ,
f) osoby ubogie pracujące ,
g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Pliki do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne na etapie kwalifikacji do projektu:

Składanie i ocena bizensplanów/wniosków o wsparcie pomostowe na etapie udziału w projekcie

By uniknąć błędów i wydłużenia czasu w związku ze składaniem biznesplanów i ich oceną załączamy Instrukcję, która powinna Państwu ułatwić tę procedurę, a mianowicie:

 • Każdy biznesplan powinien być zapakowany w kopertę z opisem zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia (§3, pkt 15, strona 8).
 • Biznesplany muszą być przygotowane zgodnie z wzorem Biznesplanu – proszę zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ wielokrotnie dokumenty są przygotowywane w innych plikach tekstowych niż MS Word i potem nieprawidłowo drukują się logotypy i/lub tabele, a biznesplan złożony w wersji niezgodnej z naszym wzorem będzie powodem odrzucenia biznesplanu z przyczyn formalnych.
 • Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie elektroniczne lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, każda stronę zaparafować i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 • Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą, należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny. Proszę nie zostawiać pustych pól – trzeba wpisać nie dotyczy.
 • Załączniki wymagane do biznesplanu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera datę, czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 • Do momentu otrzymania informacji ze strony zespołu projektu, nie należy zmieniać statusu na rynku pracy (trzeba nadal pozostać np. w rejestrach urzędów pracy) ani zakładać działalności gospodarczych.
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie składamy z biznesplanem, ale odrębnie w wyznaczonym terminie już po założeniu działalności gospodarczej.

Do biznesplanu dołączamy:

 1. Kopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia grupowego i szkolenia indywidualnego potwierdzone za zgodność z oryginałem (opis wyżej).
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub zaświadczenia dokumentujące jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimi.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wypełniamy jako osoby fizyczne).
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT).
 5. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji – kopie certyfikatów dot. wykształcenia, dyplomów, uprawnień, referencje itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 6. Zbiór oświadczeń:
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski)oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalne;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań.
Masz pytania dotyczące projektu?

Zadzwoń lub napisz do nas