Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

BIZNES LUBELSKIE

Informacje dot. składania biznesplanów

UWAGA! Przypominamy, że do 08.07.2022 r. trwa nabór biznesplanów dla uczestników z pierwszego naboru. By uniknąć błędów i wydłużenia czasu w związku ze składaniem biznesplanów i ich oceną załączamy Instrukcję, która powinna Państwu ułatwić tę procedurę, a mianowicie: Każdy biznesplan powinien być zapakowany w kopertę z opisem zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia (§3, pkt 15, strona 8). Biznesplany muszą być przygotowane zgodnie z wzorem Biznesplanu – proszę zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ wielokrotnie dokumenty są przygotowywane w innych plikach tekstowych niż MS Word i potem nieprawidłowo drukują się logotypy i/lub tabele, a biznesplan złożony w wersji niezgodnej z naszym wzorem będzie powodem odrzucenia biznesplanu z przyczyn formalnych. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie elektroniczne lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, każda stronę zaparafować i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą, należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny. Proszę nie zostawiać pustych pól – trzeba wpisać nie dotyczy. Załączniki wymagane do biznesplanu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera datę, czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Załączniki i wzory są dostępne na stronie projektu pod linkiem: https://www.marsoft.eu/projekty-unijne/biznes-lubelskie/biznes-lubelskie-2-2/ Do momentu otrzymania informacji ze strony zespołu projektu, nie należy zmieniać statusu na rynku pracy (trzeba nadal pozostać np. w rejestrach urzędów pracy) ani zakładać działalności gospodarczych. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie składamy z biznesplanem, ale odrębnie w wyznaczonym terminie już po założeniu działalności gospodarczej. Do biznesplanu dołączamy: Kopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia grupowego i szkolenia indywidualnego potwierdzone za zgodność z oryginałem (opis wyżej). Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub zaświadczenia dokumentujące jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimi. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wypełniamy jako osoby fizyczne). Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT). Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji – kopie certyfikatów dot. wykształcenia, dyplomów, uprawnień, referencje itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zbiór oświadczeń: oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski)oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalne; oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych; oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań.UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, żeby przed oddaniem biznesplanu sprawdzić, czy wszystkie strony biznesplanu są zaparafowane, podpisane we właściwych miejscach, czy nie ma pustych pól, czy zostały dołączone wszystkie załączniki. To przyspieszy ocenę i nie będzie trzeba Państwa wzywać na uzupełnienia.

Informacje dot. składania biznesplanów Read More »

Nabór I zakończony

UWAGA! Informujemy, że z dniem 01.06.2022 r. o godz. 15:00 zawieszamy pierwszy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes Lubelskie”. Jednocześnie informujemy, że od 02.06.2022 r. rozpoczyna się kolejny nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes Lubelskie”. Dokumenty są przyjmowane w godz. od 8:00 do 15:00 w dni robocze. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: Marcin Rokoszewski MARSOFT, ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin. Dokumenty rekrutacyjne można również składać w siedzibie Lidera projektu: Lubelski Ośrodek Samopomocy, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin.

Nabór I zakończony Read More »