Marsoft

DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Opis projektu

Projekt “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Operator – Lider projektu:
Marcin Rokoszewski MARSOFT
ul. Turystyczna 36
20-207 Lublin
Tel. 733 099 555
E-mail: kompetencje.moto@marsoft.eu

 

Partner projektu:
Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
ul. Tomasza Zana 38/408A
20-601 Lublin
Tel. 660 199 445
E-mail: biuro@pracodawcy.lublin.pl

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest cyklicznie co trzy miesiące przez okres trwania całego projektu ogłoszonych w 6 naborach. Czas aplikowania w każdym ogłoszonym naborze to 5 dni.

Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru we wcześniejszym terminie po wyczerpaniu alokacji w wysokości 150 % przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:

 1. Rekrutacja i monitoring
 2. Działania wspierające realizację usług rozwojowych
 3. Usługi rozwojowe – szkolenia o tematyce zgodnej z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze IT oraz zgodnej z nadzwyczajnymi rekomendacjami ogłoszonymi w związku z wystąpieniem stanu pandemii

Zgodnie z rekomendacjami nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:

 • Efektywna komunikacja w grupie
 • Skuteczne działanie w pracy
 • Autoprezentacja
 • Regulacje prawne w zakresie elektromobilności
 • Zarządzanie flotą pojazdów współdzielonych
 • Budowa i specyfika pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • Budowa i specyfika magazynów energii
 • Systemy ładowania aut wodorem
 • Systemy Smart
 • Zagadnienia dot. wykorzystania atutów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego we wdrażaniu rozwiązań biznesowych, związanych z wdrożeniami eMobility na rzecz jednostek samorządowych (JST)
 • Zarządzanie pracownikiem na hali produkcyjnej
 • Motywacja w organizacji LEAN
 • Narzędzia doskonalenia produkcji – LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA
 • Adaptacja nowych pracowników w firmie motoryzacyjnej
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – awans na szefa (Moduł 1)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Podstawy Przywództwa (Moduł 2)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Budowanie i Rozwijanie Zespołu (Moduł 3)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Komunikacja + Rozwiązywanie Konfliktów (Moduł 4)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Zarządzanie zmianą (Moduł 5)
 • Outsourcing w organizacji moduł 1
 • Outsourcing w organizacji moduł 2
 • BHP – zarządzanie bezpieczeństwem a stali podwykonawcy w zakładach przemysłowych
 • Programowanie i diagnostyka sterowników PLC – Diagnostyka PLC
 • Uprawnienia do obsługi i konserwacji UDT – Uprawnienia do obsługi i naprawy urządzeń pod dozorem
 • Programowanie i obsługa sterowników zgrzewania (ARO Adaptive)
 • Systemy nadzoru produkcji, komunikacja, programowanie i diagnoza (Profisafe + diagnostics)
 • S7 Graph
 • Inverters – SEW, Sinamic, Danfos – Przetworniki częstotliwości – instalowanie w różnych urządzeniach i różnych producentów
 • Diagnostyka wibracji elementów urządzeń – Technika drgań
 • Prawo jazdy kat. C+E (>3,5t)
 • Obsługa urządzenia (interface) do diagnostyki OBD (np. PSA TIS)
 • Big Data – Analiza dużych ilości danych
 • Operator wózka widłowego – UDT certyfikacja (wymagana prawnie)
 • Operator suwnicy
 • Zarządzanie serwisem blacharsko-lakierniczym
 • System zarządzania produkcją MES
 • Przygotowanie procesów produkcji z zastosowaniem systemów CAD
 • Obsługa systemów i programów do zarządzania narzędziami
 • Pojazdy elektryczne i hybrydowe – technologia, eksploatacja i infrastruktura
 • Diagnosta samochodowy

Etapy realizacji wsparcia:

 1. Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora)
 2. Założenie konta przedsiębiorcy w systemie elektronicznym Operatora
 3. Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
 4. Wybór usług rozwojowych w BUR
 5. Rozliczenie wsparcia

Najnowsze aktualności projektowe

Pytania i odpowiedzi

01.10.2021 – 30.06.2023

Celem projektu jest wzrost kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. kompetencji przez min. 248 osób spośród objętych wsparciem 275 pracowników ze średnio  240 przedsiębiorstw działających w sektorze motoryzacyjnym w terminie 01.10.2021- 30.06.2023 r.
Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania istniejących luk kompetencyjnych pracowników sektora motoryzacyjnego, zwalczania negatywnych gospodarczych następstw pandemii COVID-19 poprzez zwiększenie kompetencji pracowników i poprawę zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do nowych warunków funkcjonowania. Wpłynie również na ograniczenie barier równościowych pomiędzy kobietami a mężczyznami oraz wzmocni konkurencyjności osób z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową projektu stanowi 275 pracowników (w tym min. 96 kobiet,14 osób z niepełnosprawnościami) z średnio 240 przedsiębiorstw z całej Polski prowadzących działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym (posiadających kod PKD przeważającej działalności z sektora motoryzacji):

 • C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
 • G.45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz ebusów i samochodów elektrycznych

W przypadku sektorów przemysłowych (związanych z reindustrializacją) Uczestnikami Projektu mogą być pracownicy dużych przedsiębiorstw,jednak nie mogą oni stanowić więcej niż 25% wskaźnika produktu dla danego sektora wskazanego w Regulaminie konkursu.

Projekt oferuje przedsiębiorcom wsparcie w postaci dofinansowania usług rozwojowych realizowanych głównie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dostępnych na stronie Usług Rozwojowych, przy zastosowaniu podejścia popytowego.

Projekt będzie dotyczył szkoleń lub doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym z obszarów tematycznych rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym.

Przedsiębiorcom udzielane będzie wsparcie w postaci refundacji części kosztów usług rozwojowych. Przedsiębiorcy będą ponosić częściową odpłatnością w wysokości min. 20% kosztów usługi rozwojowej.

2 666 683,25 PLN

2 232 183,25 PLN

Rekrutacja do projektu prowadzona jest cyklicznie co trzy miesiące przez okres trwania całego projektu ogłoszonych w 6 naborach. Czas aplikowania w każdym ogłoszonym naborze to 5 dni.

Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru we wcześniejszym terminie po wyczerpaniu alokacji w wysokości 150 % przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

Pliki do pobrania

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dotyczy projektu „DOBRY KURS - rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” nr projektu: POWR.02.21.00-00-R125/21

Dokumenty:

Masz pytania dotyczące projektu?

Skorzystaj z formularza kontaktowego